Φωτοβολταϊκο 500KW στην Μαγνησία διασυνδεδεμένο στην Μέση Τάση του δικτύου της ΔΕΔΔΕΗ